PGS TS BS Bùi Hồng Thiên Khanh – BS Trưởng Khoa
[Chấn Thương Chình Hình]
Department

Email: khanh.bht@umc.edu.vn